Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Usnesení Ústřední rady CČSH č. 1.8.74 z 11. 11. 2006

Ústřední rada schválila usnesení liturgického a pastoračně –výchovného výboru k otázce soužití homosexuálů v následujícím znění:

1. Liturgický a pastoračně-výchovný výbor se shodují v tom, že není třeba vytvářet žádný obřad.

2. Od ekumenicko-zahraničního výboru je třeba získat studijní materiály k této otázce z domácí i zahraniční ekumeny – zdroj Světová rada církví a Konference evropských církví.

3. Pastorační přístup k této otázce je vyjádřen v bodu 3 a 4 předlohy připravené sociálně-etickým sněmovním výborem:

Lidské poznání včetně poznání vědeckého je nedokonalé. Neznáme dobře Boží vůli a nemůžeme odsoudit něco, s čím se člověk s Božím vědomím narodil. Lidé homosexuální mají plné právo být přijímáni v křesťanské lásce a úctě stejně jako lidé heterosexuální.

Partnerské soužití osob stejného pohlaví se nemůže stát manželstvím. Manželství spolu mohou uzavřít výhradně jen muž a žena.

4. Jedná se o intimní vztahy, a tudíž mají zůstat na této úrovni. Zveřejňování budiž střízlivé, věcné, bez afektu, nelze z toho dělat exhibici.

5. Homosexuálové mají právo, jde-li o věřící lidi, přijímat svátosti kromě manželství. V případě přijetí svátosti svěcení kněžstva jde o odpovědnost a pastorační povinnost příslušného biskupa.

6. Uzavřít registrované partnerství lze pouze před státními orgány nikoliv v církvi – při žádném církevním obřadu.

7. Pro všechny duchovní je závazným dokumentem pro konání svátostí a obřadů pouze Agenda CČSH, schválená sněmem a vydaná v roce 2006.

8. Svátost manželství je vysluhována v církevním prostředí, výjimečně ve vhodném důstojném prostředí se souhlasem biskupa.“

Usnesení č. 1.3.206 ze dne 12. října 2019

Ústřední rada schvaluje pastorační směrnici připravenou biskupskou radou v následujícím znění:

Pastorační pohled na otázku života křesťanů stejnopohlavní orientace s přihlédnutím k jejich případné svátostné službě v církvi s ohledem na praktické přístupy v duchovní správě.

Homosexuálně orientovaní věřící mají možnost přijmout v CČSH všechny svátosti; svátost manželství je výhradně udělována muži a ženě (ZV CČSH, čl. 337 a 338; viz Pastorační pravidla ke svátostem, část V, odst. 2, schváleno VIII. sněmem CČSH).

Pro udělení jáhenského a kněžského svěcení je důležité Boží povolání a církevní pověření ke službě.

Svátost jáhenského a kněžského svěcení je v CČSH udělována způsobilým mužům i ženám. V případě homosexuální orientace je na zvážení místně příslušného biskupa, zda udělení jáhenského a kněžského svěcení navrhne a po schválení příslušnými orgány (diecézní a ústřední radou) vysvětí.

Ustanovování duchovních a farářů do konkrétní náboženské obce je navrhováno místně příslušným biskupem po projednání s příslušnou náboženskou obcí (ŘDS § 21, odst. 2, písm b) a schválené diecézní radou.“

7. ŘÍJEN 2023

Vyjadřujeme solidaritu státu Izrael a jeho občanům a odsuzujeme teroristické napadení tohoto státu islamistickým hnutím Hamás, ke kterému došlo v židovský sváteční den 7. října 2023.

Vyslovujeme velké znepokojení nad eskalujícím válečným konfliktem, modlíme se za oběti násilí a za spravedlivé řešení a bezpečnost.

Připojujeme se k modlitbám za pokoj a mír v této oblasti i v dalších místech ve světě, kde umírají lidé z důvodu nenávisti a válečných střetů.

Biskupové Církve československé husitské

Modlitby na prázdniny

Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála. O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se.

(Žalm 34, 1-2)

Prosíme za všechny, kteří jsou upracovaní a potřebují odpočinek; uchraň je od nehody a nebezpečí, ať prožijí krásné dny a spokojeni se vrátí domů. Pane, smiluj se.

Za ty, kteří nemohou jet na dovolenou, protože jsou příliš staří nebo nemocní nebo prostě nemají dost peněz; dej, ať oni i my poznáme, že život může být naplněný, i když přání zůstanou nesplněna.

Přijď na pomoc všem, kteří brání svoji vlast před válečnými útoky, a ochraň naši zemi před hrůzami války.

Prosíme, aby se v našem společenství cítil dobře každý, kdo k nám přijde.

Prosme o odvahu svědčit o své víře druhým lidem.

Prosme o vodu pro naši zemi a prosme o požehnání letošní úrodě.

Abychom za Mariino mateřství, které bylo nad každé požehnáno a vyvoleno, s uctivostí děkovali, modleme se k Hospodinu.

Za naše sbory, domy modlitby, naše duchovní domov, ať i nadále slouží věřícím k setkání s Tebou. Ochraňuj náš stánek a všechny, kdo do něj s důvěrou vcházejí a obracejí se k Tobě.

Všem, kdo v našem společenství slaví v měsících červenci a srpnu narozeniny, vyprošujeme zdraví, štěstí, radost, Boží pokoj a požehnání!

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

„Napij se tam, kde pije kůň. Kůň špatnou vodu nebude nikdy pít. Ustel si tam, kde leží kočka. Jez ovoce, kterého se dotkli červi. Neboj se hub, na kterých sedí mušky. Zasaď strom, kde krtek krtince vytvoří. Postav dům na místě, kde se had na slunci vyhřívá. Studnu kopej tam, kde si pták hnízdo v horku postaví. Vstávej a uléhej se slepicemi a budeš mít zlaté zrno dne. Jez více zeleného, budeš mít silné nohy a odolné srdce. Plavej častěji a budeš se cítit na zemi jako ryba ve vodě. Častěji pozoruj oblohu a nehleď pod nohy a tvoje myšlenky budou jasné a světlé. Více mlč, hovoř méně a v tvé duši zavládne pokoj.“

sv. Serafim Sarovský

MODLITBA NA PRÁZDNINY

Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe.

Očekávám mnoho – slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele.

Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření.

Děkuji ti za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější.

Setkám se s lidmi blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě, abych jim dovedl naslouchat,

abych se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl, neboť mám čas.

Dej mi slova a činy, které dávají radost.

Na všech cestách ať je se mnou tvá láska. Dej, ať se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou. Amen.

Alfonso Pereira: Myšlenky a modlitby (Zvon, 1991)