Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Tyto květnové dny věnujeme také zamyšlení nad minulostí a vzpomínáme na nevinné
lidi, kteří obětovali své životy, zemřeli předčasně ve 2. sv. válce, protože nebyli lhostejní
a chtěli lepší svět. Připomínáme si občany popravené v nacistických koncentračních
táborech, oběti holocaustu, padlé československé vojáky na všech válečných frontách a
příslušníky všech spojeneckých armád, kteří položili život při osvobozování
Československa. Zároveň je to chvíle, která nás vyzývá k zamyšlení pro současnost a
budoucnost. Abychom ani my nebyli neteční ke zlu, abychom si uvědomili, že jsou
hodnoty – jako svoboda, za které je třeba i bojovat. Usilujme o lepší svět, tak jako o to
usilovali ti, kteří tehdy zemřeli. Přijmi, Bože, naše poděkování, že žijeme v naší zemi už
přes 70 let v míru, a prosíme tě, uveď do svého království všechny, kdo zahynuli v
hrůzách druhé světové války.“

Vzpomínáme na ně s láskou a úctou.

Ženy u oltáře 
Jak se žije „ženám za oltářem“?  Rozhovor nejen s farářkou Františkou Pospíšilovou (Kláskovou) na ČT2. Odkaz na nedělní Cesty víry z neděle 16. 4. 2023

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/223562215500001/?fbclid=IwAR0k2XYtjLwa5VWW66alf0ivqjCTZdgURleC-Hc__mHdS9u13YatCIN8riI

Focus na téma: Dlouhý život

Účastnit se diskuse bude i em. biskupka Mgr. Jana Šilerová 

Dnes, 18. dubna na ČT24 od 20:05

Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/223411030530004/

Bohoslužba v Českém rozhlase Vltava z Loštic,

Bohoslužbu vede a  káže Mgr. Vlastimír Haltof

Neděle 23. 4. 2023 od 9 hodin

LIST K VELIKONOCŮM 2023

Též my, zvěstí obdařeni, radujme se ze vzkříšení, jímž pečetí se spasení!

(Píseň č. 256, Zpěvník CČSH)

Velikonoce jsou pro křesťanstvo velmi důležité svátky. Proč? Protože to byly velmi důležité svátky pro samotného Ježíše Krista! Když jde o život, nikdy nejde o triviální záležitost. Jak přistoupit k oněm událostem v Jeruzalémě prizmatem 21. století? Jak s věřícími, přicházejícími do našich sborů, modliteben a kostelů sdílet podivuhodnou cestu, opředenou neodbytným tajemstvím a nekonečným rozměrem lásky?

Začátek Ježíšových Velikonoc znamená, že se vyhrotí propast a nedorozumění mezi ním a ostatními. Je zde nepochopení a odmítnutí jeho cesty, dokonce nepochopení vlastními učedníky. Myslím, že s tím zápasíme všichni. Díky opakování, zpřítomňování, hledání a nalézání stále objevujeme pravou hodnotu Kristova spásného díla.

V zajetých představách, dobových klišé a podmíněni trendy jsme vyzváni k prohlédnutí. Toto je Kristus, Mesiáš, ale naše oči jsou pořád jen oči obyčejných lidí, kteří potřebují k víře, naději a lásce víc. Pomoc shůry, z oblak. Dar prozření. Protože jinak jde o čirý nerozum, nemá to logiku a konec je opravdu hodně špatný. Proto neustále prosíme o to, aby nám Ježíš oči otevřel, pak se náš zrak zaostří a Kristus vprostřed nás. Prosíme o milost Ducha svatého, Rádce a Přímluvce. Prosíme o odvahu, o sílu k sebezapření a následování.

Bůh zve ke svému dílu lidi. Je to někdy pořádné dobrodružství, fičák, chcete-li. Být křesťanem není snadné, city jsou vrtkavé, obavy svazující, skutečnost mnohdy šokující a paradoxů tolik, že nevycházíme z údivu. Tak jako v dubnu 2013, kdy jsme měli velikonoční svátky na sněhu .

A přece se nám stalo, že jsme uvěřili. Přijali jsme poslání být poslušní Boží vůle po vzoru Kristově. Osobně jsme každý z nás řekli: Ano. Jsme spolupracovníky a můžeme dobře přispět, pokud si přese všechno zachováme naději. Abstraktní řeči o tom, jak je třeba zlepšit svět, ničemu neprospějí, krom toho, že si někteří uleví. Je potřeba konkrétních činů. To je ono – udělat v tu pravou chvíli konkrétní čin lásky, pomoci. Překonat své touhy, opustit plány a dokázat se vzdát vlády nad vlastním životem.

První křesťané se zdravili jednoduchým vyznáním Ježíš je Pán, nebo Ježíš žije. Mnozí lidé mají svá srdce zavalená kamenem, a to jim brání prožít setkání s Pánem života. I naše srdce jsou často zavalena kamenem, který nám brání plně žít svou víru a vkládat všechnu naději v to, že Vzkříšený je skutečně přítomen. Zkusme otevřít naše srdce a radostně vyznejme: Pán vstal! On opravdu vstal!

Aleluja, chvála Bohu, protože Pán Ježíš přemohl smrt a žije! Aleluja!

Přeji Vám radostný a požehnaný čas Velikonoc!

Ve Svatý týden 2023 Tomáš Chytil, biskup

Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti.

(Žalm 25, 6)

Sestry a bratři, vstupujeme do dalšího postu našich životů. Toužíme k Velikonocům dojít s pokud možno nejčistším náhledem na Boha, bližní i na sebe samotné. Víra je cesta, na které se člověk proměňuje. Už vydat se na ni vyžaduje odvahu. Neodbočit špatně pak jistou prozíravost, moudrost a někdy i štěstí. Alespoň tak to většinou sami posuzujeme. Především nás zajímá cesta Pána Ježíše Krista. Bez ní by naše snažení nemělo významu. Půst věřícím nabízí příležitost k aktivitě i pasivitě. Pro jedny je to čas změny ve smyslu bohulibých aktivit. Začnu na sobě tvrdě pracovat, je potřeba askeze, chci pomáhat potřebným. Pro jiné je to změna opačná. Budu pasivní. Bez velkých vnějších postojů a gest chci kontemplovat, rozjímat v modlitbě, poznávat takto usebrán lépe Boha i své srdce. Celkově jde o to nalézt takovou míru, kdy jsme schopni otevřít se Bohu, svým blízkým a tím zdokonalit i sebe samé.

Druhá postní neděle je uvedena latinským slovem Reminiscere. Asi víte, že Remember! Pamatuj! je jednou z akcí našeho kulturního života, kdy se připomínají oběti holocaustu. Vzpomínková setkání toto smutné a zrůdné místo dějin reflektují, protože někteří raději zapomínají. Půst se obecně nevyhýbá fatální otázce samotné existence člověka a tu nám vytane na mysli memento mori – pamatuj na smrt. Křesťanská zvěst ji vidí jako součást života. Kristova oběť lásky na kříži přináší plody, které vyraší: Slavné zmrtvýchvstání, dar Ducha svatého, Slávu, kterou dostává On a všichni, kteří se k Němu hlásí.

Abraham je jedním z nejznámějších starozákonních poutníků. Byl povolán, a tak prostě sebral rodinu a šel do neznáma. Zní to všedně a obyčejně. Možná bychom neměli přehnaně přemýšlet o víře, ale vydat se tam, kde můžeme očekávat zvláštní Boží přítomnost. Obdobně užitečné je rozpomenout se, kdy a za jakých okolností jsme se přidali na cestu s Ježíšem my a co pro nás znamená společenství Božího lidu. Víra přináší napětí. Věříme, ale nevíme. Věci často nemáme pod kontrolou, což zneklidňuje. Hovoříme o zkouškách. Někdy je největším vítězstvím takovou zkouškou vůbec projít. Ukazují nám pravdu o nás samých, o naší víře. I bolesti a ztráty patří k životu, aby se otevřel prostor pro nová obdarování. Co je platné člověku, když ze složité a těžké situace vyklouzne pomocí lži, vychytralosti nebo útěkem a nezodpovědností? Kolikrát zkouška znamená zůstat trpělivý. Naučit se čekat na Boha. Největším darem je pokoj v srdci.

Žalmista volá, aby Hospodin pamatoval na svoje slitování, na své milosrdenství. Z Kristova příběhu víme, že se s Bohem nesetkáváme jen skrze příjemné okamžiky životního výsluní, ale i skrze kříž. Věříme, že Bůh je dobrý a mocný, aby mohl vykoupit každou bolest, vysušit každou slzu a provedl nás k věčné slávě.

Každou bohoslužbu „oslavujeme památku svého vykoupení, nebeský Otče. Obětujeme ti dary – chléb a kalich s vínem, připomínaje si Kristovo zrození a působení, jeho smrt a vzkříšení, jeho nanebevstoupení i jeho zaslíbený příchod ve slávě. Posvěť to, co předkládáme, a posvěť i nás…“

Velebný a Svatý, přijmi díkůvzdání za své slitování.

Popeleční středa 2023

Tomáš Chytil

Husitská diakonie a Církev československá husitská

vyhlašuje:

Finanční sbírku na pomoc obětem zemětřesení v Turecku a Sýrii“

Finanční pomoc posílejte na transparentní sbírkový účet Husitské diakonie:

2501867242/2010, variabilní číslo 100

Ničivé zemětřesení v Turecku a Sýrii si dosud vyžádalo přes 5000 životů, tisíce raněných a další desetitisíce lidí přišly o střechu nad hlavou. Lidé akutně potřebují zejména potraviny a vodu, teplé přikrývky, spacáky, zimní oblečení a také základní hygienické potřeby. Tato pomoc je momentálně nejvíce potřeba, aby lidé měli zajištěné základní podmínky pro život v provizorním ubytování. Následně budou potřeba peníze na obnovu domů a infrastruktury.

Hluboce soucítíme s lidmi postiženými touto katastrofou a vyhlašujeme sbírku na pomoc lidem na v Turecku a Sýrii. Sbírka se bude konat v rámci bohoslužeb tuto neděli, peníze mohou posílat také jednotlivci na pro tyto účely zřízený transparentní sbírkový účet Husitské diakonie. Výtěžek sbírky pomůže do poslední koruny obětem zemětřesení.

Děkujeme vám všem, kterým není lhostejný osud lidí trpících a prosíme vás o finanční pomoc a modlitby za oběti této živelné katastrofy.

V Praze dne 7. 2. 2023

Kateřina Klasnová, ředitelka Husitské diakonie

Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské