Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Sestry a bratři, každý může přijít za farářem a vyzvat – požádat jej, aby do obsahu modliteb přidal i jeho konkrétní: za blízké, za nemocné, za to, aby dobře proběhly určité události (oslavy narozenin apod.) a další. Doufáme, že této možnosti využijete a že se budeme modlit. Jde jen o návod, pomoc, samozřejmě nelze nikomu přesně určit, jak se má modlit. Přijměte to s velkorysostí a laskavostí…

Letos je červen ve znamení třetí části církevního roku, a to Letnic. Jedná se vlastně o vyvrcholení Velikonoc. V červnu se koná Noc kostelů a tradičně vzpomeneme život a dílo patriarchy Dr. Karla Farského i 80 let od vyhlazení Lidic a Ležáků. V závěru měsíce budeme připomínat Den křesťanské rodiny a svátek apoštolů Petra a Pavla.

Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá,

čekám na jeho slovo

(Žalm 130,5)

Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné.

(Skutky 2, 41-44)

• 5. 6. Hod Boží svatodušní

• 5. 6. Světový den životního prostředí

• 10. a 24. 6. Vyhlazení obcí Lidice a Ležáky

• 12. 6. Boží Trojice

• 12. 6. Památka patriarchy Karla Farského (Pouť do Škodějova)

• 23. 6. Den křesťanské rodiny

• 27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

• 29. 6. Památka apoštolů Petra a Pavla

Kriste, světlo a spáso všech národů, naplň nás ohněm svého Ducha, ať vydáváme svědectví o tvém vzkříšení. Prosíme tě: Pane, smiluj se!

Za obnovu celé církve Boží působením Ducha svatého…

Vzpomínáme na nevinné oběti z obcí Lidice a Ležáky, kteří zemřeli pro krutost a nelidskost nacistických okupantů. Všem obětem buď věčná paměť!

Obracíme se k Tobě s naléhavou prosbou o mír na celém světě, nyní zvláště na Ukrajině, kde probíhají těžké válečné konflikty.

Tvému milosrdenství svěřujeme všechny trpící, uprchlíky, oběti válek, sirotky, vdovy, všechny vojáky a všechny lidi, kteří jsou nuceni zabíjet a šířit násilí.

Ať tvůj Duch, Pane, přemůže tvrdost lidských srdcí.

Modleme se za dobré vztahy mezi státem a církvemi v naší vlasti. Dej všem zúčastněným moudrost a porozumění.

Za Husův sbor, dům modlitby, náš duchovní domov, ať i nadále slouží věřícím k setkání s Tebou. Ochraňuj tento stánek a všechny, kdo do něj s důvěrou vcházejí a obracejí se k Tobě.

Všem, kdo v našem společenství slaví v měsíci červnu narozeniny, vyprošujeme zdraví, štěstí, radost, Boží pokoj a požehnání!

Bože, náš Otče, tys o Letnicích naplnil učedníky Páně mocí Ducha svatého a dal jsi jim odvahu ke svědectví. Daruj své církvi i jednotlivým věřícím plnost téhož Ducha. Obnov a oživ naši víru, naději a lásku, upevni nás v dobrém a veď nás ke svědectví. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Amen.

Biskup přijede na vizitaci a starostlivě si prohlíží malou modlitebnu. „Kolik členů vlastně má váš sbor, bratře?“ zeptá se. „Dvanáct set,“ odpoví farář. „A to se sem všichni vejdou?“ „Inu, když vejdou všichni, tak se nevejdou. Ale protože všichni nikdy nevejdou, tak se vejdou.“

Farář potká staršího člena sboru a zeptá se: „Jak se vám daří?“ „Dobře.“ „Ale slyšel jsem, že vaše žena prý je nemocná?“ „Ano, ale vy jste se ptal, jak se daří mně!“

V kostele byla vyloupena pokladnička. Po několika dnech dostal farář obálku s padesátikorunou. Na přiloženém lístku stálo: „Ukradl jsem ve vašem kostele dvě stě korun. Protože mě trápí svědomí, posílám tímto padesát korun zpět. Bude-li mě svědomí trápit dál, můžete počítat s dalšími splátkami.“

Velice podprůměrný varhaník se ucházel o místo ve velkém městském kostele. Tamní farář se informoval u kolegy na kvality uchazeče. Zakrátko dostal odpověď: „Pan X. je hudebník, o kterém v Bibli stojí: Jeho pravice neví, co činí levice.

Dítě je s rodiči prvně na hřbitově a horlivě studuje nápisy na náhrobcích. Potom se zeptá: „Mami, a kde jsou pohřbeni zlí lidé?“

Z knihy Bůh má veselé lidi rád