Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

V měsíci dubnu vrcholí naše příprava na Velikonoce. Před jeho půlí vstoupíme do Svatého týdne, do centra křesťanství, velikonočního Třídenní, kdy si věřící při bohoslužbách připomínají události od ustanovení Poslední večeře, přes soud, umučení a ukřižování Ježíše Krista, aby mohli žasnout o Veliké noci, kdy se stal největší zázrak v dějinách lidstva. Radost z vítězství lásky nad smrtí, slavnost Vzkříšení Páně, pokračuje velikonočním časem dalších 40 dní, kdy se Ježíš zjevuje svým nejbližším, poté vystupuje na nebe (Nanebevstoupení Páně), a po dalších 10 dnech církev slaví seslání Ducha svatého – Letnice. To jsou ovšem pro letošek svátky červnové…

Kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední,

a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží.

(L 22, 26)

Jak nesmírně veliký je Bůh ve své moci k nám, kteří věříme! Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Aleluja!

(Ef 1, 19-20)

• 10. 4. Květná neděle

• 14. 4. Zelený čtvrtek

• 15. 4. Velký pátek

• 16. 4. Bílá sobota

• 17. 4. Boží hod velikonoční – Vzkříšení Páně

• 18. 4. Pondělí velikonoční

• 24. 4. 1. neděle po Velikonocích – Božího milosrdenství

• 30. 4. Diecézní pouť do Přerova – Připomínka J. A. Komenského

Modleme se:

Toto je den, který učinil Pán. Jásejme, radujme se a prosme:

Aby tvůj pokoj zastavil války na zemi, prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. Pane, smiluj se.

Za všechny, kdo jsou na cestách, za bezdomovce, za uprchlíky, za sirotky a vdovy.

Pane, tys prošel cestou utrpení a kříže, posiluj všechny trpící, nemocné, pronásledované a nešťastné a potěš je mocí svého Ducha. Společně tě prosíme: Pane, smiluj se.

Aby pronásledovaní křesťané našli úkryt v tvém otevřeném boku, v blízkosti tvého srdce.

Za celé křesťanstvo, aby se naplnilo tvé slovo: „Bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.“

Za ty, kdo hledají recept na lásku, úspěch a bohatství, ať v tobě najdou spásu.

Vysvoboď každého, koho závislost zbavila vůle něco se sebou dělat.

Ať naši drazí zesnulí žijí s tebou v radosti věčné a nekonečné.

Všem, kdo v našem společenství slaví v měsíci dubnu narozeniny, vyprošujeme zdraví, štěstí, radost, Boží pokoj a požehnání!

To ty jsi, Pane Ježíši, náš vítězný Pastýř, naše spása; ty nás vyslyšíš. Ty, který žiješ a vládneš po všechny věky věků. Amen.

* Před branami jednoho města seděl starý muž. Každý, kdo chtěl jít do města, musel projít kolem něj. Jeden cizinec se zastavil a zeptal se staříka: “Řekni mi, jací lidé žijí v tomto městě?“„Jací byli tam, kde jsi byl naposled? “ zeptal se ho stařík.

Úžasní. Cítil jsem se tam velmi dobře. Byli přátelští, velkorysí a ochotní pomoci, když bylo potřeba. “„Tak snad takoví budou i zde. “ řekl stařík.

Pak se zastavil při staříkovi jiný cizinec.

Také se ho zeptal: „Řekni mi, jací lidé žijí v tomto městě? “„Jací byli tam, kde jsi byl naposled? “ zeptal se stařík „Strašní. Byli nepřátelští, hádaví a nikdy nikomu nepomohli. “„Obávám se, že takoví lidé budou i zde,“ odpověděl stařík.

* „Jsem vděčen za dveře, kterými jsem směl a smím ke svým přátelům vstupovat. Chovám naději, že za jinými dveřmi, těmi věčnými budou naše vztahy se všemi, jež v duchu objímáme, na nevídané a neslýchané úrovni, zbavené všech omylů i tělesných neduhů, prosvětleny a obnoveny. Žijeme na tomto světě nejen pro svou vlastní cestu k věčnosti, ale též pro vytváření a rozvíjení vztahů, pro pěstování vzájemna. Neučinil snad sám Bůh člověka pro lásku mezi sebou a námi?“

Miroslav Matouš, básník a duchovní