Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Poušť, pokušení a překročení hranic

Duch ho vodil po poušti čtyřicet dnů a ďábel ho pokoušel.

Sestry a bratři, opět jsme Popeleční středou vstoupili do období postu a pokání. Hovoříme o přípravné době před Velikonocemi, jindy se zdůrazňuje katechumenát, vrcholící přijetím křtu o vigilii Božího hodu, tradiční náplní jsou modlitba, půst a konání dobrých skutků. Víme tedy, o co jde. Nebo tak trochu lavírujeme a vnášíme do dnů postu všechno možné i nemožné, abychom NĚCO udělali, ale vlastně ani moc nevíme, jak bychom tento čas smysluplně využili?

Když čtu perikopu o pokušení na poušti, jak ji zaznamenal evangelista Matouš (4,1-11), nezaráží mě, že pokušitel si člověka najde ve chvíli jeho slabosti, ale nepřestávám se podivovat nad tím, jak je schopen mazaně se přizpůsobovat argumentaci druhého. S jakou samozřejmostí uvádí do omylu. Ježíš zůstává na Božím slově a ďábel začne bez uzardění citovat z Písma svatého taktéž.

Někdy vzduchem lítají citáty z Písma svatého a jejich použitím se snaží protivníci navzájem přesvědčit o své pravdě. Vede to většinou jen k fanatismu, zlobě a rozdělení. Pak jsou situace, kdy se vzduchem nesou „citace“ ve stylu: Někde v Bibli to je, ale teď si nevzpomenu, kde a jak přesně zní. Pak zase někdo pronese slova z Bible, aniž by ovšem vůbec tušil, co je jejich zdrojem. Poučení je jednoduché: Se slovy (Písma svatého) máme nakládat velmi uvážlivě a moudře.

Od počátku Bible sledujeme, že člověk obdrží podmínky k dobrému a plnohodnotnému životu. Na druhou stranu je zde hranice, která se nesmí překročit. Ale je možno odolat pokušení? Ne, vážně – je možno odolat pokušení? Člověk si nemá hrát na samotného Boha. Ale v ráji se objevuje had, zkreslí Boží slovo, červík pochybnosti je na světě a touha po zakázaném ovoci se je silnější a silnější. Pýcha předchází pád. A už vstupuje na scénu hřích, odsouzení, smrt.

Vzpomínáte ještě na březnové dny před dvěma lety? Věřím, že ano. Ještě v únoru jsme se tenkrát modlili za postižené koronavirem v Číně a jinde ve světě a najednou byly překročeny hranice a měli jsme to tady. Pochopili jsme, jak je dnešní svět propojen, co se děje na druhé straně polokoule, dotýká se i nás. Hranice byly smazány, celý svět bojoval s něčím tak malým a přitom smrtelně nebezpečným.

Dnes nás silně znepokojuje válka na Ukrajině. Také byly překročeny hranice. Jistoty se bortí, vyvstává plno otázek. Je Evropa dostatečně silná? Byl a je pro nás blahobyt a životní úroveň opravdu požehnáním? Nezlenivěli jsme? Neupadli do letargie, že máme vše pod kontrolou? Nebyly to vzdušné zámky, které se v případě opravdového ohrožení rozplynou?

Sestry a bratři, Bible nám dává jasnou zprávu, že ďábel existuje. Útočí ve chvíli, kdy jsme zranitelní, způsobem, kterým bychom to nečekali, je schopen obratně využít i našich vlastních zbraní. Toho, v čem si myslíme, že jsme kovaní. Je záludný. Schopen uchopit a lákavě překroutit i to, co je nám svaté… Ale tento záludný lhář a rozdělovač může být přemožen.

Ve zmíněné stati použil ďábel poselství žalmu každému věrnému Izraelitovi, že je pod Boží ochranou. Přistoupíme na argumentaci pokušitele a dáme se zviklat, nebo se přimkneme k Boží vůli? Výzvu letošního postu bych směřoval i k naší schopnosti

rozlišovat, pečlivě zvažovat, snažit se poctivě nalézat odpovědi v Písmu svatém. Hledejme to, co nás neodvádí od Boha, od skutečného života! Zbavme se chimér a laciných odpovědí! Vyjděme na poušť, kde je ohrožení, pokušení, smrt, ale také cesta ke svobodě. Jinak to nejde. Poušť nám může pomoci, očistí nás, udělá opravdovějšími, činíme vlastní rozhodnutí a bereme za ně odpovědnost. Poušť nás naučí modlitbě, důvěře. Nejsme sami. Vždyť Ježíše tam přivedl Duch, jen nehledejme v pýše, v pohodlnosti a bez Boha, mimo Jeho vůli.

Život každého z nás je někdy pohodový, jindy složitý a jsou okamžiky, kdy jsme na hranici. Kdy jde takzvaně do tuhého. Překročit, či nepřekročit? Bible ukazuje, že i tam můžeme nacházet smysl, přesah, rozumíme dění více do hloubky, jsme Bohu blíž. V tom divném, těžkém, bolestném, se odhalují pravé i falešné vztahy, tam, kde bychom to už nečekali, se Bůh dává poznat.

To je naděje pro nás několik let chycené v koronavirové pandemii a jejím marasmu. To je naděje pro válečnými nepokoji zmítaný svět. To je naděje pro všechny, kdo přijímají i Boží paradoxy. Ano, tam všude se setkáváme s Bohem. Jen nezapomínejme, že Bibli není nutno brát doslovně, ale vážně! Ono je to někdy těžší.

Prosme o moudrost, statečnost, o sílu k přemáhání zla, o pokoj a mír na světě. Velikonoce jsou před námi, nezapomínejme, že jde o svátky lásky a naděje!

S přáním Božího pokoje a požehnání

V Olomouci na Popeleční středu, 2. března 2022 Tomáš Chytil, biskup

Modlitby nejen do postního času 2022

Modleme se:

· Nauč nás konat pravé pokání, abychom se celým srdcem obrátili k tobě. Prosíme tě: Pane, smiluj se!

· Prosme za ty, kdo mají pocit, že jsou opuštěni a jejich život vyprahl, aby jim Pán stál nablízku…

· Nauč nás zříkat se nadbytečných věcí, abychom mohli přispět bližním, kteří trpí nedostatkem. Prosíme tě: Pane, smiluj se!

· Do tvé lásky svěřujeme naše bližní a celý svět: zvlášť lidi chudé, trpící, nešťastné, nemocné, umírající, vystavené těžkým zkouškám, prosíme za lidi mocné, bohaté a vlivné, ukaž každému své milosrdenství a své veliké slitování a daruj mu svou spásu. Prosíme tě: Pane, smiluj se!

· Za všechny nevinné lidi, které agresor vtáhl do války. Modleme se za to, aby měl konflikt na Ukrajině co nejméně obětí a prosme Pána, aby odradil svévolníka od dalšího krveprolití. Modleme se za děti, které musí v těchto podmínkách žít.

· Modlíme se za učitele, ať prospěšnou a užitečnou službu společnosti konají svědomitě, důsledně a vedou žáky k získávání vědomostí a v součinnosti s rodinou rozvíjejí jejich morální hodnoty.

· Modlíme se za Církev československou husitskou a naše náboženské obce, abychom dokázali dosvědčovat svými životy evangelium Pána Ježíše Krista a svým rodinám a příbuzným ukazovali lásku, naději a víru z toho plynoucí.

· Za naše kostely, Husovy sboru, domy modlitby, naše duchovní domovy, ať i nadále slouží věřícím k setkání s Tebou. Ochraňuj tyto stánky a všechny, kdo do nich s důvěrou vcházejí a obracejí se k Tobě.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.