Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Olomoucká diecéze Církve československé husitské

Pastýřský list
patriarchy Církve československé husitské
v čase nouze

Milé sestry a milí bratři, vážení spoluobčané,
prožíváme jako jednotlivci i celá společnost velmi těžké období. V tomto čase se
zvyšuje počet nakažených nebezpečným virem a dovídáme se zprávy o jeho
dalším šíření u nás i v dalších zemích Evropy a světa.
Prožíváme tuto situaci s velkými obavami a v našem srdci narůstá neklid.
V takové situaci potřebujeme zaslechnout slova útěchy a povzbuzení jako
společnost, jako církev, jako náboženská obec – společenství věřících
v konkrétním místě, i každý z nás osobně.
V Žalmu 94. slyšíme: „Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá
potěšením“ (Ž 94,19). A ve 2. listě apoštola Pavla křesťanům do Korintu čteme:
„On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v
jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha“ (2 K 1,4).
Boží slovo není lacinou útěchou, ale velmi vzácnou. Je prozkoušeno a ověřeno
generacemi věřících před námi, kteří hledali v situaci, kdy nestačí jen lidské síly,
útěchu a povzbuzení u Boha. K němu se obracíme jako věřící ve dnech radostných
a klidných, ale právě i v časech těžkých a neklidných, jakým je tento.
Jako křesťané se připojujeme k pravidelným modlitbám za zastavení a překonání
šířící se nákazy. V Božích rukou je náš život (J 10,29), v jeho rukou je naše
budoucnost (Ž 31,16) a s Kristovou láskou jsme trvale spojeni (Ř 8,35).
V tomto čase si připomínám mnohá slova útěchy a povzbuzení z Bible. Ale
vybavuje se mi i také ještě jeden verš z knihy Přísloví. Ten zní: „Budeš-li v čase
soužení liknavý, budeš se svou silou v koncích“ (Př 24,10). Slovu „liknavost“
v naší situaci můžeme rozumět jako nezodpovědnost, podcenění nebezpečí a
rizika, jako málo vynaložená síla v zápase s tím, co ohrožuje náš život.
Je potřebné poděkovat všem, kteří jednají odpovědně a kteří se nasazují pro životy
a zdraví druhých. Děkujeme vládě České republiky a všem, kteří nesou
odpovědnost, všem odborníkům, lékařům, pracovníkům ve zdravotnictví,
policistům a mnohým dalším. Myslíme s vděčností na ty, kteří v těchto dnech
vydávají ze sebe mnohé síly, poskytují zdravotní péči a léčbu, a zajišťují nezbytné
služby druhým lidem. Děkujeme mnohým dobrovolníkům, kteří se věnují zvláště
seniorům.
Uvědomujeme si, že není samozřejmostí všechno to, co nám přináší ekonomicky
rozvinutá společnost. Potraviny jsou náhle vzácné a běžný chléb je v takové
situaci cenný. Náleží poděkování i všem, kteří zajišťují potraviny a to, co je
důležité pro náš každodenní život.

Snažme se čelit nákaze vzájemnou lidskou solidaritou, vzájemnou ohleduplností
a pomocí. Není vhodný čas na kritiku a nadřazené hodnocení druhých.
Děkujeme i České televizi a Českému rozhlasu za umožnění přenosu bohoslužeb
v době, kdy se nemohou konat v kostelích, sborech a modlitebnách. Chci
poděkovat i všem duchovním a pastoračním pracovníkům, kteří hledají různé
způsoby šíření Božího slova a mají pro druhé slova útěchy a povzbuzení, které
čerpáme z Božího slova.
Nevíme, jak se situace bude vyvíjet, kdy se podaří nákazu překonat a situace se
zklidní. Už nyní si však uvědomujeme, že nás postihují ztráty různého druhu,
které se dotýkají celé naší společnosti i každého z nás osobně. Kéž se s touto
obtížnou situací dokážeme vyrovnávat, navzájem se podporovat a pomáhat si, jak
se to již děje.
Myslím na vás a přeji vám pro tento čas neklidu, tísně a obav od Boha sílu, pomoc,
ochranu a pevnou naději.

Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi (1 Te 5,28).

V postním čase dne 19. března L.P. 2020

Tomáš Butta
bratr patriarcha